ستورو ته ناست یم له سیتاره سره

ستورو ته ناست یم له سیتاره سره

د ښاغلي سعید زابلی کتابونه