د عطرو نقاشي شوی اواز

د عطرو نقاشي شوی اواز

د ښاغلي علم گل سحر کتابونه