زما د مينې نه توبه ده

زما د مينې نه توبه ده

د ښاغلي انجنير ستانه مير زهير کتاب