په زخمونو کې سندرې

په زخمونو کې سندرې

د ښاغلي ډاکتر ذبیح الله حسن کتابونه