دزړه للمه

دزړه للمه

د ښاغلي غلا محمد کامه وال کتابونه