شعري سېمبولونه

شعري سېمبولونه

د څېړنوال عبدالغفور لېوال کتابونه