د ښاغلي انجنير ستانه مير زهير کتاب

د ښاغلي انجنير ستانه مير زهير کتاب