اغلۍ وږمه سبا عامر شعرونه

اغلۍ وږمه سبا عامر شعرونه

هرڅه به شي سم باور مې نه راځي
چوپ به شي داچم باور مې نه راځي