د ښاغلي محمدحسن حقيار شعرونه

د ښاغلي محمدحسن حقيار شعرونه

بسمه تعالی
په ناوياتومطلبو نو پسې ګرزي
چې خيالونه شاوخوا ځير ځير کاته کا
ښکاروي نوې ،نادرې معناګانې
دفکرونوشهبازان چې الواته کا
دده په وينا د باطل پر ضد مقدس بغاوت ته چمتو ((حقيار))مضمون آفرينه طبعه لري حسرتونه يې ميلمانه کېږي او ښه بويونه ورته په غوټيو کې اتڼونه کوي .
نورخلک که ځنځيرونه په غاړه او پښو کې وړي ،خود محبت ځنځيردحقيارترزړه راتاو سوی دی ،دی غواړي د سباوون هغه وږمه سي چې دغيرت سا په هر کالبدکې  پو کړي لوی خدای (ج)دې دی په دغه نېکه ارزوکې بريالی لري .
د ((حقيار))د حرم کيسې لاپاتې دي لوی خدای (ج) دې شيخانوته هومره حوصله ورکړي چې دکمپيوټرد سدۍ په درشل کې دده د جام جم پاتې کيسې هم واوري .

دروژې۲۴مه، ۱۴۱۹ ھ ق
پوهاند رشاد