د ښاغلي عزت الله اميد شعرونه

د ښاغلي عزت الله اميد شعرونه

د اوښكو سره توى شول څو غمونه مي پر زړه وه

د ا ستا د خوږې ميني ار مانونه مي پر زړه وه

بېګا مي ټوله شپه له دغه ما ره خوب ونه  كړ

باڼه او توري زلفي ولونه _ ولونه مي پر  زړه وه