د ښاغلي شفيقه پښتونزۍ شعرونه

د ښاغلي شفيقه  پښتونزۍ شعرونه