د ښاغلي مجيد قرار شعرونه

د ښاغلي مجيد قرار شعرونه