د ښاغلي بختیار ساحل شعرونه

د ښاغلي بختیار ساحل شعرونه

ځوان او نازکخیال شاعر ښاغلي بختيار ساحل