د ښاغلي سلیم بنگش شعرونه

د ښاغلي سلیم بنگش شعرونه