نه ته مې هېره نه وې

نه ته مې هېره نه وې

د څېړنوال عبدالغفور لېوال کتابونه