اروا ښاد الحاج مولوي زین الله منلی کتابونه

اروا ښاد الحاج مولوي زین الله منلی کتابونه