د ښاغلي منګل ښېوه وال شعرونه

د ښاغلي منګل ښېوه وال شعرونه