ښاغلي غزت الله ځواب شعرونه

ښاغلي غزت الله ځواب شعرونه