د ښاغلي اسیر منگل شعرونه

د ښاغلي اسیر منگل شعرونه