ژوند


  • 2 کاله دمخه (21/09/2020)
  • نجيب زاخېلوال
  • 805

ژوند ډير سخت دی ! هاغه که د شاه دی او که د ګدا.
د هر ناسور خپل رنګ او درد وي!
خو څوک  دانشي ويلی چې ژوند څه شي او چا سخت کړی دی؟؟؟
تقدير يانې لوح محفوظ ؟
د مذهب ټيکدارانو؟
بې انصافه ټولنيز نظامونه؟
ظالم او جابر حاکمانو ؟
اقتدار او قانون؟
د عدالت نشتوالی؟
خلکو؟
شيطان؟
او که موږ خپله؟
خو زما په فکر هر يو خپل،خپل ځای ځايګی لري. چې ژونديې د آرام له دايرې ويستلی دی، او د سختۍ په پوړۍ يې درولی دی
نو که داسې نه وي نو بيا خو د ژوند بيخ يابنياد کوږ ايښودل شوی، چې له امله يې هر کس ته د يو خوا نه يو خوا څخه تاوان رسيږي.
هر  څه چي وي، خو د يو اړخ مشکل د بل اړخ لپاره آرام وي .... د دهقان مشکل د بادار لپاره ارام، د مظلوم مشکل د ظالم لپاره راحت ، د انسان مشکل د شيطان خوشالي وي.
دا چې د ژوند تله  څنګه او کله جوړه شوی ده او پدې تله کې تول، ترازو وو که نه؟
د ژوند په اړه دغه  پوښتنې ته څوک ځواب نشي ويلی،خو هر انسان پکې د خپل ذهن او فکر په اندازه پکې يو څه وايي او چوپ نه پاتې کيږي .
مولوی صيب پکې خپل منطق او دليل وړاندې کوي ، قانون پوه پکې خپل، سياستپوه پکې خپل، فيلسوف پکې خپل او شاعر پکې خپل .
زياتره د يو بل سره ټکر کوي بيا د يو بل منلو ته هم تيار نه دي.
بس دا ژوند ناسور دی او د ژوند طبيبانو تري د پيشو پرار (زخم) جوړ کړی.
نو موږ خپله ژوند د سختۍ په پوړۍ درولی دی او سخت کړي مو دی!!!