د ښاغلي نجیب تنها شعرونه

د ښاغلي نجیب تنها شعرونه