غزل

2020-09-21

دومره خواري د چا لپاره کیږي؟
والله چې ظلم په هنداره کیږي

لږه زاري به درته نوره وکړم
چا ویل په غرونو کې هم لاره کیږي

بې باوري هم حد ته ورسیده
زما خو ویره اوس د یاره کیږي

دا د بابا زیارت دې ما اوخي
که به مې زړه دا ستا د ښاره کیږي

هسې خو غیږه درنه نه تاؤوم
په تا مې سود د چا چناره کیږي

تنها صورت ته د چا صله ګورې
د سړې پته له ګفتاره کیږي