غزل

2020-09-21

څه د ورځې څه د شپې راټولومه
زه د خپل رزق دانې راټولومه

ما سیزلي ستا د لاس زاړه خطونه
اوس خفه یمه ایرې راټولومه

خپل وجود ټوټې ټوټې لیدلی نه شم
دا چې ماتې ائینې راټولومــــه

په کابل او پیښور کې مې یو حال دی
د چا لاس او د چا پښې راټولومه

له شوخۍ نه پس دې مات بنګړو ته ګورم
راټـــولیــږي مګــر نـــې راټولومــــه

تنها زه د خپل هنر له برکتــــه
هر غزل ستا په نامې راټولومــــه