غزل

2020-10-30

ما که هر چرته ساتل ستا تصویرونه

خو یو ورځ به چا لیدل ستا تصویرونه

 

د لونګو خوشبوېي ترې خوریدله

ما چې اور ته غورځول ستا تصویرونه

 

ما وایل چې څوک یې پټ نکړي په خوب کې

د بالخت لاندې مې ګدل ستا تصویرونه

 

خلک وایي د غزل استاد دې څوک دی؟

ما به چا چاته خودل ستا تصویرونه

 

ستا لیدل مې ډیر اسانه کړل دنیا ته

ٶي زما، هر یو غزل ستا تصویرونه

 

تنها ما خو په ښیښې کرخې راخکلې

ښه ترې ولې؟ جوړیدل ستا تصویرنه