غزل

2020-10-30

منم چې دلته هم رانجه خرسیږي

مګر په کلي کې لږ ښه خرسیږي

 

زړونه زمونږ به پرې غلبېل غلبېل کړي

په هر دکان کې چې بانړه خرسیږي

 

په عالمي سطه میلا جوړه ده

دستار تړلي پښتانه خرسیږي

 

دا چې بازار کې څه نایاب شیان دي

که مونږه راوړل، بیا به نه خرسیږي

 

یو بنجارے کوڅه کې نه پریږدي څوک

نور د فساد پکې هر څه خرسیږي

 

تنها زمونږ اوښکې قیمت نه لري

ګني نو دلته خو اوبه خرسیږي