ښاغلي عبدالملک بیکسیارشعرونه

ښاغلي عبدالملک بیکسیارشعرونه

زوکړه. میدان،وردګ ۱۳۴۳ ل کال

زده کړه. میدان لېسه. پښتو ژبه او ادب ،کابل

عبد المالک بېکسيار د افغانستان يو ځوان نو ښتګر شاعر دی. دی د يو ملي اند خاو نددي  خپله پښتونواله اوملي مينه يې په خپلو فر هنګي هڅو په زبات رسولې ده دې  له افغانانستان نه لرې په يو هېواد  ډنمارک کې د پرد ېسۍ  ژوند تېروې خود خپل تندې د خو لو په بيه د هيلې په شان د يوې ښکلې مجلې د خپرولو جو ګه دی  رښتينولي سپيڅلتيا مينه او ملي ولوله د ده دشخصيت نور رغانده تو کي دي په هېوادنيو او ملي چارو کي بېړندی او ګړندی دی د خپل ژوند خواږه يې تر ملي ژبي او فرهنګ د خدمت لپاره يې ځان ملنګ کړی دی ماته دبيکسيار ملنګي د نورو تر خانۍ او پا چا هۍ غوره ښکاري او په دې ژوند کي يې يو لوی شان او شوکت وينم