غزل

2021-07-04

راتاو دې نکړې تیرې زمانې ملنګه ځه 

پوهیږم راته مه کړه بهانې ملنګه ځه

 

نور نه درځم زیارت ته سوال مې وخته قبول شوي 

چې ونه ساتې نورې هدیرې ملنګه ځه

 

تصویر چې دیو یار ساتلی نه شي حافظه کې 

نو څنګه درنه واخلم اینې ملنګه ځه

 

تا تش د خیراتي مینې کچکول غاړه کې ایښی 

تا نه دي تیرې کړي شوګیرې ملنګه ځه

 

پښتو ده خدای ته وګوره پيغور به راته جوړ کړې 

پښتو ده کنه اې دد دروازې ملنګه ځه

 

بیګا ته مې دهغه احمدزي لالي په قبر

ځه وکه کنه بلې کړه ډیوې ملنګه ځه 

د ښاغلي کامران احمدزی شعرونه - نور