غزل

2021-07-04

څه د داعش څه د انګریز څه د مولا ونډه 

په ورانیدو د ملک کې واخیسته هر چا ونډه

 

دمحبت خالقه کرکه ترې کړم نه  یې اخلم 

دمحبت خالقه بده ده زما ونډه

 

سلګۍ ژړا ویر او خفګان مې دمورکۍ ونډه 

په بمو سوری سوری بدن مې دبابا ونډه

 

د خدای په ذات له دې بد ذاتو یې پوښتنه وکړه 

که ددې ولس قتل کې نلري پاچا ونډه

 

زوی مې زلمی شو مکتب نه پرې وایم ملک پرې ساتم 

اردو کې اخلي به که نن شوه که سبا ونډه

 

اخ ډز شو اخه لکه چې بیا جومات کې بم والوته 

لکه چې بیا مو احمدزیه شوه ژړا ونډه 

د ښاغلي کامران احمدزی شعرونه - نور