غزل

2021-07-04

ورغلمه ټولې هدیرې ویلې هی هی

ژونده له ما وروسته زمانې ویلې هی هی

 

څو ځله مې وویسته او څو ځله مې ماته کړه 

نور راته باور وکړه توبې ویلې هی هی

 

څه د سپوږمۍ شپه وه څه سندرې وې څه کیف وو

ما ورته غزل ویلې او دې ویلې هی هی

 

اوښکو مې ګریوان ته تسلي ورکړه چې رابه شي

زړه ته به مې بندې دروازې ویلې هی هی

 

څه به مې دسپین مخ تلاوت کاوه لګیا به وم 

څه به مې د شونډو سیپارې ویلې هی هی

 

تا چې ورته ځان سینګاروه داحمدزي په نوم

حال به راته هغې اینې ویلې هی هی

د ښاغلي کامران احمدزی شعرونه - نور