ماشومان


  • 3 کاله دمخه (21/09/2020)
  • حفیظ الله خالد
  • 1588

زموږهیــــلۍ مـاشـومان دي
دوي د دی خاوری بچیان دي             د راتلونکي شاه زلمیان دي
ټیت یی مه بولۍ په سترګو
د وطــــن د بـڼ ګـــلان دي              د ســبا ورځــی مشران دي

پوهه زده کړه د دوي حق دی 
نـجونــی یا کــه  هلکان دي
په پوهنه يی سمبال کړي
د خپل خاوری وارثان دي
ټیت یی مه بولي په سترګو
 د وطــن د بــــڼ  ګـلان دي           د سبا ورځـــی مشران دي

نن په ټولو باندی فرض دی
که مشران او یا کشران دي
چه تعلیم ور باندی وکړي
دوي د خاوری معماران دي
ټیټ یی مه بولي په سترګو
د وطـــن د بـــــڼ ګلان دي          د سبا ورځـــی مشران دي

نن که موږ ته ماشومان دي
سبا میندۍ بـابـا ګـــان دي
ماهــران او عالما ن دي 
ټیټ یی مه بولي به سترګو
د وطــن د بـــڼ ګـــلان دي          د سبا ورځی مشران دي

کوچنیان کرکه لرې جنګ نه

د جنـــګونو قـــربانیان               د جګړوسره دوي وران دي
دوی د سولی قاصدان دي 
دوی د پوهی پتنګان دي