از محبوبه سراج،خانم‌دانشمند وشجاع کشوربایستی حمایت کنیم!

از محبوبه سراج،خانم‌دانشمند وشجاع کشوربایستی حمایت کنیم!


  • 9 مياشتي دمخه (07/10/2023)
  • اکادميسن محمد اعظم سيستاني
  • 450

محبوبه سراج منحيث خانم پيشگام ودانشمند افغانستان که در اوضاع واحوال گوناگون درحمايت از حقوق زنان افغان قرارداشته است بحکم‌دفاع از منافع ملی باید مورد حمایت همه هواداران افتخارات ملی قرار گیرد.

محبوبه سراج متولد شهرکابل منسوب به خانوادۀ سلطنتی ( نوادۀ امير حبيب الله خان دختر سردار داکتر ستارخان سراج است. )

. اطلاعاتی که داکترننگیالی طرزی درباره محبوبه جان سراج از طریق تلیفون امروز بعد از نشر نوشته ام بمن دادند برای تصحیح نسب نامه محبوبه سراج بسیاری ضروری است. ایشان گفتند که پدر محبوبه سراج داکتر عبدالستار سراج نام‌ داشت و مادر ش جمیله جان طرزی نام داشت. داکترننگیالی افزودند که مادر داکتر ستارسراج از مردمان‌نورستان بوده نه از مردم هزاره البته امیر حبیب الله خان چند زن هزاره هم‌داشت.

بنابرین از اینکه من تصور کرده بودم که محبوبه سراج از نسل محمدعظیم هزاره و مخلوطی از پشتون وهزاره است اشتباه کرده بودم واز محبوبه سراج وخواننده معذرت میخواهم.»

او روزنامه نگار، مدافع حقوق زنان ودر کارنامه هايش پُستهايی چون: مدیر سازمان تحقیق برای صلح و همبستگی (ORPS)، رئیس اجرایيه شبکه زنان افغان و عضو ائتلاف زنان افغان علیه فساد دیده میشود.

محبوبه سراج بعد از کسب تعلیم درليسه ملالی در پوهنتون کابل تحصیل کرد، او بعد از رويدادهای سال 1978 به ایالات متحده رفت و حدود 25 سال در آنجا زنده گی کرد ، سپس در سال 2003 به افغانستان بازگشت.

محبوبه سراج پس از بازگشت به افغانستان از حق تحصیل و سایر حقوق زنان حمایت کرد و تعدادی سازمان ها را تأسیس کرد که در این زمینه فعال بودند. وی به‌ویژه نقشی مهم در دفاع و گسترش حضور زنان در عرصهٔ سیاست، از طریق یک برنامهٔ اقدام ملی داشت. چنین امری توسط قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت تشویق شده‌است.

محبوبه سراج منحيث فعال جامعه مدنی، یکی از صد چهره تاثیر گذار جهان از سوی مجله تایمز نيز شناخته شده است.

هنگامی که طالبان کنترل کامل کشور را در اگست 2021 به دست گرفتند، خانم سراج به افغانستان بازگشت و قول داد در این کشور بماند تا از حقوق زنان دفاع کند..او ناراحتی خود را از متحدان غربی اعلام کرد که افغانستان را ترک کرده و به طالبان سپردند.

نقش برجسته وقابل ارج خانم سراج در نشست اوسلو:

خانم سراج بنابر دعوت حکومت ناروی درترکيب هيئت مذاکره کننده با طالبان درنشست تاريخ 24 جنوری 2022 اوسلو فعالانه وجسورانه شرکت نمود.خانم سراج در حاشيه نشست گفت: "نمی گذاريم که افغانستان به پنج قسمت تقسيم شود، تاريخ من به تاريخ اين مملکت بسته است."

خانم سراج گفت که خواهان اقدام‌های عملی حکومت طالبان می باشند: " اگر طالبان طوری ادامه دهند که یک چیز بگویند و عمل شان متفاوت باشد، در این صورت اعتماد به صورت کامل در هم می‌شکند. هنگامی که اعتماد بشکند، طالبان باید به خاطر داشته باشند که با حکومت گذشته افغانستان چه واقع شد. ما اعتماد به آنها را از دست دادیم و مردم افغانستان هم جایگاه شانرا در حکومت گذشته نیافتند."

در نشست اوسلو سازمان ملل متحد از حقانی خواست تا ناپديد شدن فعالان درکابل را بررسی کند.

محبوبه سراج منحيث خانم پيشگام ونخبه افغانستان در اوضاع واحوال گوناگون با موضعگيری سالم درحمايت از حقوق زنان قرارداشته ومايه افتخار ماست.» (کاپی از برگۀ ف. لطیفی قیس)

 پاسداران شرف ملی درباره خانم محبوبه سراج چه زیبا وبجا نوشته میکند:

«از وراي شبكه هاي اجتماعي مطلع گشتم كه بانوي از افغانستان كانديد جايزه بين الملي صلح نوبل درفهرست نهائي قرارگرفته است، اين بانو محبوبه جان سراج است وآقاي هنريك اودال مديراداره تحقيقات صلح نوبل اسلو، اين موضوع را تإئيد نموده است. 

اما ازهمان نخستين روزهاي انتشاراين خبر، موج عظيمي تبليغات منفي، بستن اتهامات گوناگون تاسرحد فحاشي ودشنام به ادرس اين بانو در شبكه هاي مجازي براه افتاده است، عده اي با فاشيست خواندن، تعدادي با نسبت دادن اتهام جاسوسي ولابي گر به سود حاكميت طالبان، تلاش مينمايدكه اگر ممكن باشد تا سيماي ناخوشايند، منفور ومشمئيزي از وي درخور فهم عامه دهند.

من با بانوسراج هرگزنديدم وشناختي ندارم، اما ازمشاركت اين بانو درگردهمائي ها ومجالس داخلي وبين المللي بمثابه يك زن شجاع كه پيوسته دردفاع ازحقوق شهروندي هموطنانش،برابري جنسيتي وحقوق مشروع زنان دفاع نموده است، آگاهم، همچنان ازتماس هاي اين بانو با مقامات طالبان به هدف ايجاد فضائي بهترومناسب براي زنان ودختران وطن بي خبر نيستيم، بنابرين آيا تفاهم ومساعي در راستاي ايجاد پل ارتباط با قدرت حاكم به هدف اصلاح وضعيت موجودخيانت است؟

به نظرم هرگونه مساعي كه ازهرجانبي درجهت ايجاد اصلاحات، تغير واعاده حقوق مردم بوده باشد، درشرايط.دشوارموجود، قابل تمجيد است.

ازجانب ديگر، هيچ بلائي نازل نخواهد شد كه يك زن از يك كشورجنگزده وويران ويك جغرافيايي فراموش شده مانند افغانستان به دريافت يك جايزه معتبر بين المللي دست يابد، باورم اين است كه اعطاي چنين جايزه بيك شهروند كشورآنهم يك زن مايه مباهات براي افغانستان وبخصوص زنان رنجديده اين كشورپنداشته ميشود.

زيباست تاذهنيت هارادرشرايط بغرنج كشورازاحساسات ماليخوليائي، پندارهاي خام، هذيان سرائي به سمت وفاق، همبستگي ومنافع همگاني معطوف نمايم تاموضوعات كوچك وجنگ هاي زرگري كه هيچ دردي رامداوا نبوده ونخواهد بود.»

پایان۵/ ۱۰ / ۲۰۲۳