ښاغلي حيران شينواری شعرونه

ښاغلي حيران شينواری شعرونه

څوک چې د قام د بربادۍ هيلې په زړه کې لري
هـغـه له ورايــه ښــکارېـدای مــثال خبره کووم 
 
کــــه سـتا په ښار کې د ميئنو لږ څــه قدر کېده
ډيـــر بـه اوس هلته اوسېــدای مثال خبره کووم 
 
د ژمي شپـه تـوده کـوټـــه تـا سـره پټـې کيسې
بادامـي نـقل او شيـن چـــــای مثال خبره کووم