د ښاغلي عبدالغفور حنانزاده شعرونه

د ښاغلي عبدالغفور حنانزاده شعرونه