دا لوګری ماشوم د خدای دربار ته ورګوري او په زغرده وايي:

دا لوګری ماشوم د خدای دربار ته ورګوري او په زغرده وايي:


  • 7 مياشتي دمخه (30/04/2021)
  • عبدالغفور لېوال
  • 379

هېواد مېشتو او بهر مېشتو لوستو افغانانو! 

روښانفکرانو! 

ژوندپلویو! 

ملتپالو!

شعوري افغانانو! 

د دې هېواد ویښو پرګنو!

د انساني عاطفې خاوندو ټولو انسانانو! 

د عاطفې او مهربانۍ د څښتن دغه پیغام واورئ ! 

له تکفیر څخه وېره هېره کړئ، تکفیر نور بې مانا شوی دی. 

د هغو کتابونو په متن یا حاشیه کې، چې د لوګر په شان جنایت ته جواز ورکوي، خامخا ستاسو د تکفیر لپاره هم یو څه شته، له دغو کتابونو ویره د تاریخ په وراسته خځللوښي کې خښه کړئ! 

نن سبا، د استخباراتي مدرسو په فتواوو پورې څوک لا خاندي هم نه! 

یو ملي جرئت وکړئ، یوه خوله، یوه ژبه او یوه اراده د ترهګرۍ په ضد راپاڅئ! 

د لوګر جنایت د جګړې د مدرسه یي مشروعیت په تابوت روستی مېخ ټکواهه! 

د ګاونډ په استخباراتي فتوادانیو کې د جګړې خوسا شوې فتوا ګانې اوس په تمسخر هم نه ارزي. 

که همتاسو په ملي - افغاني او انساني جرئت، په یوه خوله او یوه ژبه د ترهګرۍ په وړاندې ودرېږئ، د ډبرپېر (عصر حجر) د زمانې تکفیري جهالت ته د پای ټکی کېښودلای شئ. 

تر دې چې سل کاله روسته مو لمسیان د لوګر په جنایت او ستاسو په ډار، بې اراده توب او کمزورۍ یوځای لاړې در تو کوي او لعنت وايي، نو همدا نن راپاڅئ او ترهګر د هغوی د جګړې له خوساشوي مشروعیت سره یوځای د تاریخ په ډېران کې خښ کړئ !