د ښاغلي نصرت الله سرور شعرونه

د ښاغلي نصرت الله سرور شعرونه

ستا په نه شتون مې خفګان دی او باران دی
تا پسې مې زړګی وران دی او باران دی

ته د خولې په لاړو حلق زما رالوند کړه
دغه هم يو د خداې شان دی او باران دی