د ښاغلي سید شاه سعود شعرونه

د ښاغلي سید شاه سعود شعرونه