ښاغلي میرویس میرخیل شعرونه

ښاغلي میرویس میرخیل شعرونه

چې نسیم د پسرلي وای سره ګلــونـــــــــــــــه

هره خوا وای د بـــــلبلــــــــــو آوازونـــــــــــــــــه

شین آسمان وای همیشه صافه فضــــــــا وای

سرسبزي وای شادابي وای چمنــــــــونـــــــه