غزل

2021-10-30

د رڼا او د تورتم خبرې نه کومه نورې

د کرم او د ستم خبرې نه کومه نورې

 

خدای پوهېږي چې بنده یې په تقدیر باندې راضي دی

د ناشکرو په رقم خبرې نه کومه نورې

 

د چوپتیا په ثوابونو یې یقین زما پیداکۀ

نو په سترګو کې به هم خبرې نه کومه نورې

 

په تیارو پسې رڼا نه وه، بلا وه راروانه

ځه راځي دې، دا د غم خبرې نه کومه نورې

 

د تودو آسوېلو اور مې شونډې تورې اړولي

د وطن د جهنم خبرې نه کومه نورې