غزل

2021-10-30

زه په دوزخ کې د ماښام پروت یـم

اورونه‌مړه شو خو زه‌خام پروت‌یم

 

د بــې روزګـــــارو د کــالـــه لوښی 

په څلـورلارې کې لیلام پـروت یــم

 

د جنتــونـــــو نــنــداره کــــــــــوم

ته په انګړ کې زه په بام پروت یــم

 

د اور ږلۍ بــه مې هم ویښ نکـړي

پـه تـوپـانـونـو کې ارام پـروت یـم

 

درځاره! اوس یې هم په زړه کې لا

لکـه زیـارت پـه احتـرام پروت یــم