وصايا وسخنان حضرت محمد(ص) !


  • 3 کاله دمخه (21/09/2020)
  • دسمسور ويبپاڼي اداره
  • 1286

رسول خدا(ص) فرمود:

اګرروز رستاخيز درحال فرارسيدن باشدوفردی ازشمانهالی دردست داشت ،پيش ازبرپاشدن قيامت آن رابکارد که اوبا اين کاربرخوردارازپاداش من خواهدبود.

 اګرکاربه دست نااهل داده شود،چشم به راه قيامت باش .

ازبه کارګيری حرام درساختن چيزی بپرهيزيد،چراکه آن اساس ويرانی است .

سنګين ترين چيز در ترازوی اعمال مومن اخلاق نيکوست، خداوند بدګوی بدجوی بدزبان رادوست ندارد .

دوستی ات رابرای کسی که تورا دوست می دارد،اشکار کن .

اګربزرګ قومی به نزدشماآمد،اوراګرامی بداريد .

اګرکسی به ديدارتان امد،اوراګرامی بداريد .

دعوت دعوت کننده رابپذيريدوهديه رابازمګردانيد .

محبوبترين کارهادرنزدخداوند،حفظ زبان است .

هرآنچه راکه برای خوددوست می داری،برای مردم نيزدوست بدار .

کودکان رادوست بداريدوبدانان مهرورزيدوچون چيزی بدانان وعده دهيدبرايشان وفاکنيد،.

کشت کنيد،چراکه کشت مبارک است .

هرګا ْ خواستی کاری انجام دهی،درسرانجام آن انديشه کن :

چون خونسردباشی کار رابه درستی انجام می دهی ياحداقل به درستی نزديک می شوی .

واګرعجله کنی اشتبا ْمی کنی ياحداقل به خطانزديکترمی شوی .

هرګا ْسه شخص به عزم سفری بيرون آيند،بايديکی ازخودشان رااميرنمايند .

نيکی های مردګانتان رايادکنيدوازبديهايشان دست بداريد .

پاکترين کارها،کسب شخص بادستان خودش است .

پاکترين کسب،کارمردبادستان خودش وهرمعاملۀ پاکی است .

نسبت به اسيران به نيکی نصيحت پذيريد .

کسی خداوندرابيشترسپاس ګزاراست که برای مردم بيشترسپاس ګزارد .

زودپاداش ترين کارخير،نيکی است .

برترين ايمان،صبروګذشت است .

حق کارګرراپيش ازآنکه عرق جبينش خشک شودبپردازيد .

برترين عمل نيت راستين است .

کسانی ازايمانی بهتربرخوردارندکه اخلاقی بهترداشته باشند .

فرزندانتان راګرامی داريدوبه نيکی تربيتشان کنيد.

نان راګرامی بشماريد .

امانت روزی راپيش می آورد وخيانت فقر را.

کارآدمی بايدبين افراط وتفريط باشد. بهترين کارها ميانه روترين آنهاست .

خداوندا مراباعلم بی نيازکن وبه بردباری زينت بخش وبه تقوی ګرامی دار وبه صبرزيبای بخش .

حق با حقدار است .

رهنمابه سوی کارخير،مانندکنندۀ آن کارخيراست .

رسول خدا(ص) فرمود:
اګرروز رستاخيز درحال فرارسيدن باشدوفردی ازشمانهالی دردست داشت ،پيش ازبرپا
شدن قيامت آن رابکارد که اوبا اين کاربرخوردارازپاداش من خواهد بود .
ــ اګرکاربه دست نااهل داده شود،چشم به راه قيامت باش .
ــ ازبه کارګيری حرام درساختن چيزی بپرهيزيد،چراکه آن اساس ويرانی است .
ــ سنګين ترين چيز در ترازوی اعمال مومن اخلاق نيکوست، خداوند بدګوی بدجوی بدزبان
رادوست ندارد .
ــ دوستی ات رابرای کسی که تورا دوست می دارد،اشکار کن .
ــ اګربزرګ قومی به نزدشماآمد،اوراګرامی بداريد .
ــ اګرکسی به ديدارتان امد،اوراګرامی بداريد .
ــ دعوت دعوت کننده رابپذيريدوهديه رابازمګردانيد .
ــ محبوبترين کارهادرنزدخداوند،حفظ زبان است .
ــ هرآنچه راکه برای خوددوست می داری،برای مردم نيزدوست بدار .
ــ کودکان رادوست بداريدوبدانان مهرورزيدوچون چيزی بدانان وعده دهيدبرايشان
وفاکنيد،.
ــ کشت کنيد،چراکه کشت مبارک است .
ــ هرګا ْ خواستی کاری انجام دهی،درسرانجام آن انديشه کن :
ــ چون خونسردباشی کار رابه درستی انجام می دهی ياحداقل به درستی نزديک می شوی .
واګرعجله کنی اشتبا ْمی کنی ياحداقل به خطانزديکترمی شوی .
ــ هرګا ْسه شخص به عزم سفری بيرون آيند،بايديکی ازخودشان رااميرنمايند .
ــ نيکی های مردګانتان رايادکنيدوازبديهايشان دست بداريد .
ــ پاکترين کارها،کسب شخص بادستان خودش است .
ــ پاکترين کسب،کارمردبادستان خودش وهرمعاملۀ پاکی است .
ــ نسبت به اسيران به نيکی نصيحت پذيريد .
ــ کسی خداوندرابيشترسپاس ګزاراست که برای مردم بيشترسپاس ګزارد .
ــ زودپاداش ترين کارخير،نيکی است .
ــ برترين ايمان،صبروګذشت است .
ــ حق کارګرراپيش ازآنکه عرق جبينش خشک شودبپردازيد .
ــ برترين عمل نيت راستين است .
ــ کسانی ازايمانی بهتربرخوردارندکه اخلاقی بهترداشته باشند .
ــ فرزندانتان راګرامی داريدوبه نيکی تربيتشان کنيد.
ــ نان راګرامی بشماريد .
ــ امانت روزی راپيش می آورد وخيانت فقر را.
ــ کارآدمی بايدبين افراط وتفريط باشد. بهترين کارها ميانه روترين آنهاست .
ــ خداوندا مراباعلم بی نيازکن وبه بردباری زينت بخش وبه تقوی ګرامی دار وبه
صبرزيبای بخش .
ــ حق با حقدار است .
ــ رهنمابه سوی کارخير،مانندکنندۀ آن کارخيراست .
ــ شخص با خيشاوندانش توانمند(وپشت ګرم) است .
ــ خداوندمتعال روزقيامت کسانی راکه مردم رادردنيا آزارمی رسانند،عذاب خواهد نمود .
ــ خداوند زيبا ست،زيبايی رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال همان ګونه که درد را پديد آورده،دوارانيزآفريده است،پس به درمان ومعالجه اقدام کنيد .
ــ خداوندمتعال بخشاينده است وبخشيدن رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال هر دل اندوهګينی رادوست می دارد .
ــ پاکترين چيزی که می خوريد، آن است که ازدست آوردشما باشد .
ــ مرګ وحشت است .
ــ اخلاق نيک ــ چنانکه خورشيدسرماراازبين می برد ــ ګنا ْ راازميان برمی دارد .
ــ بدمنزلت ترين مردم درروزقيامت درنزدخداوندکسی است که مردم ازشراوهراسانند .
ــ اطاعت (ازديګران تنها) درکارهای نيک است .
ــ شمادرروزقيامت به نامهای خودونامهای پدرانتان فراخوانده می شويد،پس نامهای نيک برګزينيد .
ــ يکی ازموارداسراف آن است که هرچه راکه بخواهی بخوری .
ــ ستمګران ويارانشان در آتش جهنم خواهندبود .
ــ ازاختلاف انداختن درميان دوکس بپرهيزيد،چراکه آن کشنده است .
ــ ازخواسته های نفسانی پروابداريد،چراکه خواسته های نفسانی آدمی راکروکورمی کند .
ــ ايمان دونيمه است،يک نيمه اش در بردباری ونيمۀ ديګرش در شکر است .
ــ چه بد بنده ای است آدم بد اخلاق وبدکاره .
ــ ساده پوشی ازايمان است .
ــ کسی که به فرزندش نيکی کند،چنان است که به پدرش نيکی کرده است .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ تاجرراستکردار امانتدارباپيامبران وصديقان وشهيدان خواهد بود .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ به همديګر هديه دهيد، تادوستی تان افزون ګرددوهجرت کنيد تا
برای فرزندانتان سربلندی به بارآوريد،وازلغزشهای بزرګان درګذريد.
ــ درصدد دوستی برآمدن بامردم يک نيمۀ عقل است .
ــ صدقه دهيد که صدقه مال رابيشترمی افزايد،وصدقه دهيد،خداوند
شما راموردبخشايش قراردهد .
ــ چه آن کس راکه بشناسی يانشناسی ،غذايش بده وبراوسلام ګوی .
ــ ازهمسايۀ بد به خداوند پناه جوييد .
ــ از سختی بلاودريافت بدبختی وبدی قضا وسرزنش دشمنان به
خداوند پنا ْ بريد .
ــ به همديګر به عنوان هديه خوراک بدهيد،چراکه اين کارموجب توسعۀ
روزی شما می شود .
ــ به همديګرهديه دهيد،تايکديګررادوست بداريد،به همديګر هديه
بدهيد،زيراهديه کينه ها را ازميان برمی داريد .
ــ دلهابردوستی کسی که به آنهانيکی کنند،آفريده شده اند .
ــ ايمانتان رالحظه به لحظه تازه کنيدو((لا اله الاالله )) رابسيار بګوييد .
ــ پاداش بی نياز ازجانب نيازمند،خيرخواهی ودعا است .
ــ بهشت به هرکس ازشما ازبندکفشش نزديکتراست ،دوزخ نيز چنين است .
ــ دوست داشتن دنياسرچشمۀ هر ګنا ديګری است .
ــ ګشاده رويی کينه راازبين می برد .
ــ حسن خلق وحسن همسايګی دنيا را آبادمی کنند .
ــ حياازايمان و(صاحب )ايمان دربهشت است وبدزبانی ازجفاوجفا (کار)دردوزخ است .
ــ دوخصلت است که بلا ترازآنها هيچ نيکی وجودندارد: ايمان به خداوندوسودبخش
بودن برای بندګان خدا . ودوخصلت است که بلاتر ازآنها هيچ بدی وجود ندارد :
شرک آوردن به خداوند وزيان رساندن به بندګان خدا .
ــ اخلاق حفاظ دين است .
ــ بهترين ياران درنزدخداوند،بهترين آنهابرای همراه خوداست وبهترين همسايګان
کسانی هستندکه درحق همسايه اش بهترباشند .
ــ بهترين شما،بهترينتان نسبت به خانواده اش است ،ومن بهترين شما نسبت به خانواده هستم .
ــ بهترين شماکسی است که (به نيازمندان) غذابدهدوسلام راآشکارګويدودرحالی که مردم
خوابيده اند،نمازګزراد .
ــ بهترين شماکسی است که به خيرش اميدمی رودوازشرش (مردم)درامانند .
ــ بهترين چيزی که به دل افګنده شده،يقين است .
ــ بهترين مجالس ،فراخترين آنهاست .

رسول خدا(ص) فرمود:
اګرروز رستاخيز درحال فرارسيدن باشدوفردی ازشمانهالی دردست داشت ،پيش ازبرپا شدن قيامت آن رابکارد که اوبا اين کاربرخوردارازپاداش من خواهد بود .
ــ اګرکاربه دست نااهل داده شود،چشم به راه قيامت باش .
ــ ازبه کارګيری حرام درساختن چيزی بپرهيزيد،چراکه آن اساس ويرانی است .
ــ سنګين ترين چيز در ترازوی اعمال مومن اخلاق نيکوست، خداوند بدګوی بدجوی بدزبان رادوست ندارد .
ــ دوستی ات رابرای کسی که تورا دوست می دارد،اشکار کن .
ــ اګربزرګ قومی به نزدشماآمد،اوراګرامی بداريد .
ــ اګرکسی به ديدارتان امد،اوراګرامی بداريد .
ــ دعوت دعوت کننده رابپذيريدوهديه رابازمګردانيد .
ــ محبوبترين کارهادرنزدخداوند،حفظ زبان است .
ــ هرآنچه راکه برای خوددوست می داری،برای مردم نيزدوست بدار .
ــ کودکان رادوست بداريدوبدانان مهرورزيدوچون چيزی بدانان وعده دهيدبرايشان وفاکنيد،.
ــ کشت کنيد،چراکه کشت مبارک است .
ــ هرګا ْ خواستی کاری انجام دهی،درسرانجام آن انديشه کن :
ــ چون خونسردباشی کار رابه درستی انجام می دهی ياحداقل به درستی نزديک می شوی . واګرعجله کنی اشتبا ْمی کنی ياحداقل به خطانزديکترمی شوی .
ــ هرګا ْسه شخص به عزم سفری بيرون آيند،بايديکی ازخودشان رااميرنمايند .
ــ نيکی های مردګانتان رايادکنيدوازبديهايشان دست بداريد .
ــ پاکترين کارها،کسب شخص بادستان خودش است .
ــ پاکترين کسب،کارمردبادستان خودش وهرمعاملۀ پاکی است .
ــ نسبت به اسيران به نيکی نصيحت پذيريد .
ــ کسی خداوندرابيشترسپاس ګزاراست که برای مردم بيشترسپاس ګزارد .
ــ زودپاداش ترين کارخير،نيکی است .
ــ برترين ايمان،صبروګذشت است .
ــ حق کارګرراپيش ازآنکه عرق جبينش خشک شودبپردازيد .
ــ برترين عمل نيت راستين است .
ــ کسانی ازايمانی بهتربرخوردارندکه اخلاقی بهترداشته باشند .
ــ فرزندانتان راګرامی داريدوبه نيکی تربيتشان کنيد.
ــ نان راګرامی بشماريد .
ــ امانت روزی راپيش می آورد وخيانت فقر را.
ــ کارآدمی بايدبين افراط وتفريط باشد. بهترين کارها ميانه روترين آنهاست .
ــ خداوندا مراباعلم بی نيازکن وبه بردباری زينت بخش وبه تقوی ګرامی دار وبه صبرزيبای بخش .
ــ حق با حقدار است .
ــ رهنمابه سوی کارخير،مانندکنندۀ آن کارخيراست .
ــ شخص با خيشاوندانش توانمند(وپشت ګرم) است .
ــ خداوندمتعال روزقيامت کسانی راکه مردم رادردنيا آزارمی رسانند،عذاب خواهد نمود .
ــ خداوند زيبا ست،زيبايی رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال همان ګونه که درد را پديد آورده،دوارانيزآفريده است،پس به درمان ومعالجه اقدام کنيد .
ــ خداوندمتعال بخشاينده است وبخشيدن رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال هر دل اندوهګينی رادوست می دارد .
ــ پاکترين چيزی که می خوريد، آن است که ازدست آوردشما باشد .
ــ مرګ وحشت است .
ــ اخلاق نيک ــ چنانکه خورشيدسرماراازبين می برد ــ ګنا ْ راازميان برمی دارد .
ــ بدمنزلت ترين مردم درروزقيامت درنزدخداوندکسی است که مردم ازشراوهراسانند .
ــ اطاعت (ازديګران تنها) درکارهای نيک است .
ــ شمادرروزقيامت به نامهای خودونامهای پدرانتان فراخوانده می شويد،پس نامهای نيک برګزينيد .
ــ يکی ازموارداسراف آن است که هرچه راکه بخواهی بخوری .
ــ ستمګران ويارانشان در آتش جهنم خواهندبود .
ــ ازاختلاف انداختن درميان دوکس بپرهيزيد،چراکه آن کشنده است .
ــ ازخواسته های نفسانی پروابداريد،چراکه خواسته های نفسانی آدمی راکروکورمی کند .
ــ ايمان دونيمه است،يک نيمه اش در بردباری ونيمۀ ديګرش در شکر است .
ــ چه بد بنده ای است آدم بد اخلاق وبدکاره .
ــ ساده پوشی ازايمان است .
ــ کسی که به فرزندش نيکی کند،چنان است که به پدرش نيکی کرده است .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ تاجرراستکردار امانتدارباپيامبران وصديقان وشهيدان خواهد بود .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ به همديګر هديه دهيد، تادوستی تان افزون ګرددوهجرت کنيد تابرای فرزندانتان سربلندی به بارآوريد،وازلغزشهای بزرګان درګذريد.
ــ درصدد دوستی برآمدن بامردم يک نيمۀ عقل است .
ــ صدقه دهيد که صدقه مال رابيشترمی افزايد،وصدقه دهيد،خداوند شما راموردبخشايش قراردهد .
ــ چه آن کس راکه بشناسی يانشناسی ،غذايش بده وبراوسلام ګوی .
ــ ازهمسايۀ بد به خداوند پناه جوييد .
ــ از سختی بلاودريافت بدبختی وبدی قضا وسرزنش دشمنان به خداوند پنا ْ بريد .
ــ به همديګر به عنوان هديه خوراک بدهيد،چراکه اين کارموجب توسعۀ روزی شما می شود .
ــ به همديګرهديه دهيد،تايکديګررادوست بداريد،به همديګر هديه بدهيد،زيراهديه کينه ها را ازميان برمی داريد .
ــ دلهابردوستی کسی که به آنهانيکی کنند،آفريده شده اند .
ــ ايمانتان رالحظه به لحظه تازه کنيدو((لا اله الاالله )) رابسيار بګوييد .
ــ پاداش بی نياز ازجانب نيازمند،خيرخواهی ودعا است .
ــ بهشت به هرکس ازشما ازبندکفشش نزديکتراست ،دوزخ نيز چنين است .
ــ دوست داشتن دنياسرچشمۀ هر ګنا ديګری است .
ــ ګشاده رويی کينه راازبين می برد .
ــ حسن خلق وحسن همسايګی دنيا را آبادمی کنند .
ــ حياازايمان و(صاحب )ايمان دربهشت است وبدزبانی ازجفاوجفا (کار)دردوزخ است .
ــ دوخصلت است که بلا ترازآنها هيچ نيکی وجودندارد: ايمان به خداوندوسودبخش بودن برای بندګان خدا . ودوخصلت است که بلاتر ازآنها هيچ بدی وجود ندارد :

شرک آوردن به خداوند وزيان رساندن به بندګان خدا .
ــ اخلاق حفاظ دين است .
ــ بهترين ياران درنزدخداوند،بهترين آنهابرای همراه خوداست وبهترين همسايګان کسانی هستندکه درحق همسايه اش بهترباشند .
ــ بهترين شما،بهترينتان نسبت به خانواده اش است ،ومن بهترين شما نسبت به خانواده هستم .
ــ بهترين شماکسی است که (به نيازمندان) غذابدهدوسلام راآشکارګويدودرحالی که مردم
خوابيده اند،نمازګزراد .
ــ بهترين شماکسی است که به خيرش اميدمی رودوازشرش (مردم)درامانند .
ــ بهترين چيزی که به دل افګنده شده،يقين است .
ــ بهترين مجالس ،فراخترين آنهاست .
ــ بهترين مسلمانان کسانی هستندکه ديګرمسلمانان از زبان ودست اوايمن باشند .
ــ بهترازخير،بخشندهء خير وبدترازشر،کنندهء آن است .
ــ بهترين مردم سودبخش ترين آنهابرای مردم است .
ــ بهترين ازدواج ،راحت ترين آن است .
ــ رهنماسوی نيکی همچون انجام دهندهء آن است .
ــ خداوندرحمان بربخشايشګران ،رحم می آورد،برآنان که درزمينند،رحم آوريدتا
خداوند درآسمان برشمارحم آورد.
ــ سرلوحهء حکمت ترس ازخداست .
ــ رشوه دهنده ورشوه خورنده درآتش جهنم خواهندبود .
ــ شخص برآيين دوست خوداست،پس بايدهرکدام ازشمابنګردکه باچه کسی دوستی می کند .
ــ خداوندبنده ای راببخشايدکه حق بګويدياسکوت اختيارکند.
ــ خداوندببخشدآن بنده ای راکه چون معامله کندروا داراست وچون پرداخت کند،روا داراست وچون دريافت داردبا رواداری دريافت می دارد .
ــ خداوندببخشد،بنده ای راکه سخن بګويدوبهره ای رساند ياسکوت اختيارکندوايمن بماند .
ــ خداوندپدرومادری راکه فرزندشان راجهت نيکی کردن بديشان مدد رسانند،موردبخشايش قراردهد .
ــ کارهای نيک ازسرنوشت بدبازمی دارد.
ــ مهمانی سه روزاست،آنچه بيشترازآن باشد،صدقه است .
ــ مهمان دوشب لطف می بيند،چون شب سوم فرارسد،ازافرادخانواده است،هرآنچه بيايد،می خورد .
ــ فرمانبرداری در(کارهای) نيک است .
ــ هرګاه چهارخصلت درغذافراهم آيد،کامل است :هرګاه حلال باشدودستان بسياری سوی آن
درازشوند ودرآغازش نام خداوند،برده شود،ودرآخرش سپاس خداوند ــ عزوجل ــ ګفته شود .
ــ بدترين چوپانان سختګيران هستند.
ــ بدترين خوردنيها،خوردنِ مال يتيم ازروی ستم است .
ــ صبرپوششی دربرابرناراحتی ها وياوری دربرابرګرفتاريهااست .
ــ شکيبايی به وقت آسيب ديدن بهتر است .
ــ قرص نانتان راکوچک ګيريد،زيرهرقرص نانی برکتی دارد.
ــ درطلب روزی حلال بودن برهرمسلمانی واجب است .
ادامه دارد.......