ښوونيزبنسټونه (شپږمه برخه)


  • 2 کاله دمخه (21/09/2020)
  • شمس خوستى
  • 649

ښوونيزې كړنلارې اوتخنيكونه
ښوونيزې كړنلارې ،ميتودنه اوياتخنيكونه دولوست دښې ښوونې په موخه كارول كيږي ترڅوزده كوونكي يې له مخې پدې وتوانيږي چې لوست په اسان اوساده ډول زر اوپه علمي ډول زده كړي .
نولدې امله بايد ښوونيزتخنيكونه په اكاډميك ډول وكارول شي نوپه اړه يې يوڅه ځان پوهول هم اړين دى .

سړښت ماتوونكى تخنيك Ice – Breaker
دغه ښوونيزه كړنلاره ياتخنيك ددې لپاره كارول كيږي چې موضوع ګرمه وساتي اوسړښت له منځه يوسي .
پدې تخنيك كې ښوونكى زده كوونكي په څورګروپونوويشي اوهرګروپ له هغوزده كوونكيوڅخه جوړوي چې دوى غواړي پخپله خوښه پكې ګډون كوي .
دغه تخنيك لدې امله چې ګروپي شكل لري نورقابت يې هم په ګروپي ډول دى ،ياني ځانګړى رقابت پكې نشته اوهمداراززده كوونكي كولاى شي بې له وېرې په ازاده توګه يوله بل سره دموضوع اړوندبحث اومفاهمه وكړي .
هڅه دې وشي چې دنوموړي تخنيك پيل په مزاحيه ډول وي ،دښوونكي اوزده كوونكيوترمنځ دصميميت اړيكي اورېښې ټېنګې كړي اودغه اړيكې دوخت په تېرېدوسره په مثبته توګه ځواكمن كړاى شي .
فكري مشورې  Brainstorming
داتخنيك ددې لپاره كارول كيږي چې ښوونكى ديوې موضوع په اړه تركومه ځايه چې كيدوني وي دزده كوونكيونظريات راټول كړي ،له زده كوونكيودې وغوښتل شي چې دخپلې پوهې په كچه دموضوع په اړه نظر ووايي  .
پدې تخنيك كې ښوونكى دزده كوونكيونظريات ديولوى كاغذ ياليكدړې پرمخ داسې ليكې چې  ټول زده كوونكي يې ليدلاى شي .
ښوونكى بايد دهېڅ زده كوونكي نظراومفكوره رد اوتحليل نكړي ،هرهغه نظر اومفكوره چې زده كوونكي يې څرګندوي بايدومنل شي اوزده كوونكي وهڅول شي .
كله چې ټول نظريات راټول شي نوله زده كوونكيوڅخه دې وغوښتل شي  دخپل هغه نظرپه اړه چې ويلى يې دى رڼاواچوي ، لدې وروسته دې له زده كوونكيووغوښتل شي  چې يودبل دنظرڅرنګوالى تحليل كړي اولدې لارې دې ښوونكى دزده كوونكيودرايوله مخې نظرونه په دريوبرخو ( ډېرښه ، لږ ښۀ اوناښه ) ووېشي ،خوزده كوونكيوته دې داسې نه وايي چې كوم نظرونه ډېرښه ،كوم لږ ښه اوكوم هېڅ ښه نه دي .
ښوونكى دې  نظراو داړوندزده كوونكي نوم يادښت كړي اوپه راتلونكي كې دې يې وګوري چې بياهم دزده كوونكيوپه نظرونوكې كوم توپيرراغلى اوكنه ؟اياهغوزده كوونكيوبياهم ډېرښه نظرونه ويلي دي چې په پخوانيوموضوعګانوكې يې ويلي وو؟ يانورهغه زده كوونكي چې مخكې يې ښه نظرونه نه وو، ويلي داځل پدې توانيدلي چې ښه نظرونه وواي ؟  . . .
ښوونكى دې په راتلونكيوموضوعګانوكې زده كوونكي تشويق كړي اوددوى دنظرونوستاينه دې وكړي ترڅوله زده كوونكيوسره دااحساس پيدانشي چې دوى هسې وخت ضايع كړى اويايې نظرونوكوم ځاى ندى نيولى . . .

لنډ لكچر Short Lecture
لنډلكچرهغه خبرې دي چې ښوونكى يې ديوې موضوع كليدي ټكي پكې څرګندوي اودغه لكچرله عنعنوي لكچرونوسره (چې پخوابه ښوونكيوپه ټولګيوكې كول ) توپيرلري ،ځكه چې اوسمهال په ډېركيومضمونونوكې دكړنومنځټكى زده كوونكي دي اوښوونكى يوازې دلارښودپه توګه دنده ترسره كوي .
دغه لكچرديوې موضوع دلنډې سريزې په ډول وي چې په ډېركم وخت كې بايدترسره شي .

ننداره ( نمايش ) Demonstration
 ننداره هغه ښوونيزه كړنلاره ده چې دښوونكي لخواښوول شويومالوماتوته ژونداوماناوركوي  .
دنندارې موخه داده چې زده كوونكي دتجربې كار،لاسته راوړنې اوطرزلعمل ( ( Procedure
له نېږدې څخه وګوري اودغه كارياتجربه (ننداره) وروسته پخپله زده كوونكي ترسره كړاى شي .
ښوونكى بايددنندارې موخه زده كوونكيوته څرګنده كړي .
زده كوونكيوته دې دپوښتنوكولوزمينه برابره كړي اوبحث دې پرې وشي .
ترسره شوې ننداره دې پرزده كوونكيوتمرين كړاى شي .

واړۀ ګروپونه ( دوه تني، درې تني ،اوډېرتني )
                  Dias, Triads & More
په وړوګروپونوكې له دوووڅخه تراووتنوزده كوونكيوپورې برخه اخيستى شي ،ترڅواندونه په ښه ډول سره شريك اوتبادله كړي اوزده كوونكي دستونزوداوراري په اړه دبحث له مخې سره نيږدې  كړي .
دزده كوونكيوګروپونه چې هرڅومره واړۀ وي هغومره اغيزمن وي اوزده كوونكي پكې په بشپړډول په بحث كې برخه اخيستى شي .
څرنګه چې ګروپ جوړونه يوبسنټيزار دى نولدې امله ښوونكى ډېركله لدې ښوونېزې كړنلارې كار اخلي .
كېداى شي چې دزده كوونكيوډلګۍ دلوست په پيل كې اوياهم دله اړتياسره سم دلوست په پاى كې جوړې شي اوهمدارازكيداى شي چې دزده كوونكيوګروپونوته دبحث اوياكړنو(عملي كار) لپاره دښوونكي لخوايوډول كاراوموضوع اوياهم بېلابېلې موضوعګانې وركړل شي .
كله چې دزده كوونكيوګروپونوته كارسپارل كيږي بايددكارموخه ورته په ډاګه اودترسره كولومهال يې مالوم كړل شي اوهرګروپ ته دوركړل شوي كار اړوندددوى مسؤليت وروښودل شي ترڅوپه وركړل شوي مهال كې يې ترسره كړي .

رول لوبونه  ( Role Play )
رول پلې هغه تخنيك ياښوونيزه كړنلاره ده چې دښوونكي په لارښوونه يې زده كوونكي ترسره كوي اوموخه يې داده  چې زده كوونكي ديوې كړنې (عمل ) له ترسره كولوسره روږدي شي ،هغه زده كړي  اوګټه ترې واخلي .
په رولپلې كې بايدزده كوونكيوته دژوندريښتينې صحنې ننداره (نمايش كړل ) شي ،دكړنوله څلورونيولي ترشپږګوټيز واټن پورې دې نوي تجربې وروښودل شي اوكه شوني وه نودكړنويوه برخه دې له ترسره كولوپرېښودل شي ترڅوزده كوونكي يې په اړه فكروكړي .
ښايي رول دښوونكي لخوازده كوونكيوته وركړل شي اويايې پخپله زده كوونكي وټاكي ،پدې ډول زده كوونكي كولاى شي دستونزو د اواري لارې چارې ولټوي اوپيدايې كړي .
كيداى شي رول لوبوونه په لويواو وړو دواړه ډوله ګروپونو كې په ښه ډول ترسره شي .
ښوونكى بايد په سركې زده كوونكيوته دوركړل شوي رول په اړه په ليكلي ياشفاهي ډول مالومات وركړي ،د رول دلوبوولووخت دې ورته مالوم كړي ،لدوى سره يې په څرنګوالي بحث وكړي اوهمدارازله دوى څخه يې په اړه نظريات وغواړي . . .
درول له لوبوونې وروسته دې ښوونكى له زده كوونكيو وغواړي چې درول په اړه قضاوت وكړي اوښوونكى دې ورسره په سم قضاوت كولوكې مرسته كوي .

ماهي لوښى يافشبول  (fishbowl )
پدې كړنلاره كې ديوكوچني ګروپ متقابل عمل ( لكه يوكوچنى ماهي په يولوښي كې ) ديولوى ګروپ پواسطه ترڅارنې لاندې نيول كيږي اوبيايې  پركړنواوبحث باندې قضاوت كوي اوهغه تحليلوي .
دغه تخنيك د رول پلې له تخنيك څخه لږتوپيرلري ،دلته دكوچني ګروپ كړنې دلوى ګروپ لخواڅارل كيږي ،ياني دلوى ګروپ خلك په كړنوكې برخه نه اخلي يوازې دڅارنې دنده ترسره كوي خوپه رولپلې كې بياټول ګروپونه يوډول كاركوي .
په (ماهي لوښي) كې كوچنى ګروپ يوه موضوع چې ښوونكي لخوااوياددوى لخوټاكل شوي وي په ازادانه ډول تربحث لاندې نيسي اوكه كړنه وي هغه  ترسره كوي  ، پداسې حال كې چې كوچنى ګروپ پخپل كارلګيا(مصروف ) وي  لوى ګروپ دكوچني هغه بحث اوري  اوكه كړنې وي هغه ګور ي ،وروسته ورباندې قضاوت كوي  .
وروسته له هغې چې كوچنى ګروپ خپل كارپاى ته ورسوي ،لوى ګروپ ديوۀ څارونكي په توګه دكوچني ګروپ ګډونوالوته دخپلومشاهداتوله مخې وروستنۍ غناياتكيه  (Feed Bach)  وركوي ښوونكى دلوى ګروپ لخوادكوچني ګروپ دڅارل شوي كاردپايلوڅرنګوالى ګوري اوهغه تحليلوي .
نورپه راتلونكيوبرخوكې