خاوران زماله نامه نه درواغ خپروي


  • 3 کاله دمخه (21/09/2020)
  • حبيب الله غمخور
  • 1276

داماته معلومه ده چي زه څومره دافغان دښمنواوپه ځانگړې توگه دپښتنوددښمنانو ددغې ډلې په سترگو کي خاريم .
مالمو سويډن
حبيب الله غمخور
د۲۰۰۹ز کال جولاي ۸ مه
نن سهار دعادت سره د بريښناليکونودکتلو لپاره مي دبرېښناليکونوپاڼه پرانيستل دراغلو ليکونوپه لړکي داليک هم دهمدې ويب پاڼې لخواماته رالېږل سوی وو.
لاندي ليک دی زه ئي کټمټ تاسوته وړاندي کوم :
 
نظر منتشر شده: به نمایش گذاشته شد‏

Från:
Khawaran.com (info@khawaran.com)
 
Du vet kanske inte vem den här avsändaren är.Markera som säker|Markera som skräppost
Skickat:
den 7 juli 2009 15:50:10
Till:
ghamkhor@hotmail.com

نظر زیر به نمایش گذاشته شد
ازhttps://www.khawaran.com/administrator/:
نام: حبیب اله غمخور
عنوان:
متن: زه اول خپلسلامونه وړاندی کوم. دمحترم عالی جناب پنجشیری صاحب څخه یو جهان مننه کوم چه عاجلاوفورا يی اقدام وکړی او دمحترم سلمان لا یق او کشتمند صا حب څخه هم خواهش کیږ جهخپل نظریات وا ضح او څرګند کړی .دپنچشیری صاحب څخه خواهس لرم چه په حزب کی دهغومقامونو څځه چه درلودل يی منکیر نه شی او ددشمنانو لا فو او شافو ته څان تسلیم نهکړی مونږ ټول خلقیان ددی وشاته ولا ړ یو د انقلاب قومنده اول څل خلقیانو ورکړی دهاو دزمرو په شان يی انقلا ب بریا لی کړ او اشراف زاده ګان دانقلا ب دقوما ندی څخهخبر هم نه ول او س هم زه پنجشیری صاحب،صالح محمد زیری صاحب ،کاروال صاحب ،مومهمندصاحب ته وایم چه لږ څه را بیدار شی اودښمنانو ته موقع مه ور کوی چه پر مونږ او تاسی پسی دروغ ووايي .وسلام
قلم محتوا: https://www.khawaran.comhttps://www.khawaran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=0&Itemid=36&joscclean=1&comment_id=535#josc535
لطفا به این پیام پاسخ ندهید زیرا فقط در جهت اطلاع شما به صورت اتوماتیک ایجادشده است.
.................
اوداهم دهغه نظر دخپرولوبڼه ده چي دخاوران په ويب پاڼه کي دښاغلي پنجشيري تر ليکنې لاندي پر خپل سر زما له نامه خپورسوی دي .
 80.213.55.xxx |2009-07-07 12:26:04حبیب اله غمخور
زه اول خپل سلامونه وړاندی کوم.
دمحترم عالی جناب پنجشیری صاحب څخه یو جهان مننه کوم چه عاجل اوفورا يی اقدام وکړی او دمحت
رم سلمان لا یق او کشتمند صا حب څخه هم خواهش کیږ جه خپل نظریات وا ضح او څرګند کړی .دپنچشیری صاحب څخه خواهس لرم چه په حزب
کی دهغو مقامونو څځه چه درلودل يی منکیر نه شی او ددشمنانو لا ف و او شافو ته څان تسلیم نه کړی مونږ ټول خلقیان ددی وشاته و
لا ړ یو د انقلاب قومنده اول څل خلقیانو ورکړ ی ده او دزمرو په شان يی انقلا ب بریا لی کړ او اشراف زاده ګان دانقلا ب دقوما
ندی څخه خبر هم نه ول او س هم زه پنجشیری صاحب،صالح محمد زیری صاحب ،کاروال صاحب ،مومهمند صاحب ته وایم چه لږ څه را بیدار ش
ی اود ښمنانو ته موقع مه ور کوی چه پر مونږ او تا سی پسی دروغ ووايي .وسلام
 
تر هرڅه وړاندي بايد ووايم چي زماله نامه څخه دغه پورته ليکنه ياتبصره  نشرول دخاوران ويب پاڼې لخوابربنډه جعل کاري اودنړيوالومطبوعاتي نورمونوڅخه بربنډه سرغړونه ده . داليکنه اونظرپه ماپوري هيڅ تړاونلري ،نه زما ادبيات اونه هم لېږلۍ دی .
راځم بلې خبري ته چي ولي خاوران داکار کوي ؟
موږټولوته  داله پخواڅرگنده ده چي ددې  ويب پاڼې بانيان په ډيروعجيبو اوغريبودروغجنومختا ړو او ورستاړو تل دشرارت اوفتنې اچولودنده سرته رسولې ،دپښتنواوهغوسره چي په افغانستان کي په دروغجنو فکټو نوغواړي پښتانه اودهغوي تاريخ بدنام کړي  اويانور قومونه دپښتنوپه مقابل کي راوپاره وي عجيب اوغريب مطالب خپروي . داپاڼه دټولوافغانانو په منځ کي دشرارت ويب پاڼې په نامه شهرت لري .
دبېلگې په توگه دوي داحق نه درلود چي زماله نامه ديوچاپه ليکنه پسي دتبصري په نامه ليکنه وکړي . داپه ماپوري اړه نلري چي دوي څه ليکلې اوڅه ئي خپاره کړې دي اونه هم زه ددې لپاره وخت لرم چي دهرچاپر ليکنو اونزرياتو ترې وکړم ،هر انسان خپل برخليک په خپله ټاکي . حقيقت خودادی ،داچي زه نه يم خبر ممکن دانور اوخپله پنجشيرۍ صاحب هم نه وي خبر چي خاوران په څه چټياتو اخته دي . ځکه پنجشيري هيڅ وخت خاوران ته ليکنه نده لېږلې ،معمولأ ئې اريايي ويب پاڼې ته لېږي ،داهم سوال دی چي دپنجشيري ليک څنگه اودکوم دليل پر بنياديوازي په خاوران کي خپورسو؟دامسله دي ښاغلي پنجشيرۍ له خاوران سره سپېنوي په ماپوري اړه نلري .
که خاوران غواړي پدې ډول ځان مشهورکړي ،اويادکوم بې فايدې بحث لپاره زمينه برابره کړي ، والله علم اونه هم پدې ډول دافغان لوستونکوپام ځانته اړولاي سي ،ځکه ددي پاڼې سره دنفرت اوکرکې کچه  دټولوافغانانو په منځ کي ډيره لوړده .
زه پدې پوره باورلرم چي هيڅوک اوس په خاوران کي پر يوه خپره سوي ليکنه اوياخبر باورنه کوي ،اونه هم څوک داپاڼه لولې اوپدې پوهېږي چي دوي کومه افغان دښمنه دنده اودچاپه اشاره سرته رسوي . که همدا اوس دوي داليکنه ماته دبرېښنا ليک له لاري نه واي رالېږلې اويابل چاتليفون نه واي راته کړئ زه په ژوند دپاڼه نه گورم اونه هم پرې خبرېدم . داچي ولې ئي ماته په ټوله سپين سترگی سره دبرېښنا ليک په مټ رالېږلۍ ،ممکن موخه ئي همداوه چي زماپدغه اوسنۍ ليکنه دخلکوپام خپلوچرندياتوته راوړوي .
په ډيره درناوي هيله کوم چي دخاوران ويب پاڼي مسول ډ ير ژر زماله نامه نه خپره سوې تبصره واخلي ،اوکه داډول کارونه  نوردوام پيداکړي ،زه به دامسله به دسويډن دمطبوعاتودقانون پر بنياد له دوي سره دقانوني مراجعوله لاري سپينه کړم . ضيأ جان رهين دډاکتر رهين زوي همدلته په سويډن کي اوسي اوبله لاداچي ترډيره بريده ددې ويب پاڼې صلاحيت دښاغلي رهين پلاس کي دی .فکر کوم ښه به داوي چي هر څوک دخپلي کمبلې سره پښې سمې وغځوي .
خاوران چي دښاغلي پنجشيري له نامه څخه دخپاره سوي ليک څومره گټه غواړي پورته کړي داددوي اوپنجشيري کاردی ،دوي اوددې مسلې اړوندان دې سره سپينه وي ،خوزماپښه پدې مسله کي داخلول اوزماله نامه څخه دنوروپر ليکونوتبصره خپروداخلاقي اوقانوني نورمونوخلاف کاردی .

پدې هليه چي ضيا جان رهين زماپه عرض پوه سوی وي اودغوخلکوته چي زموږ له نومونوڅخه تبصرې ليکې اوياپه موږپسې ليکنې کوي بايد پښتو ښه ورزده کړي تر څوپه جعلي ليکنوکي مهارت ولري . غمخور