غزل

2020-09-21

پرې را دلېونتوب چې شي څپه سوکه سوکه
 په مينه را نيږدې کړه لږ سينه سوکه سوکه 


 دشپې چې مي په ناز د خيال په وره کې را ښکاره شې
 بس وايم چې راځي د قدر شپه سوکه سوکه 


 سجدې يې لګولې قدمونو ته نظر مې
 خبر نه يم چې کوم لوري ته تله سوکه سوکه 


 باور وکړه چې هغه وخت مې بيا هيلې ژوندۍشي
 چې ټينګه په غاښو کړې شونډه سره سوکه سوکه 

 ټکان مي زړه ته ورکړي زلزله مي په خيال راشي
 چې وه يې دويصال کړم اراده سوکه سوکه 


 هغه وخت به بيا ژاړې د"سقيم"يوه ديدن ته
 چې پورته يې کړي خلک جنازه سوکه سوکه