مورې !

2020-09-21

نن مې زړه ډېر خوږېږي
نن مې دوه سترګو ته
ولاړ دا ستا تصوير دى مورې
اوښکي چې راشي نو ستنې يې کړمه
مورې !
په زړه سورى سورى  يم 
                             بهر روغ ښکارمه
ژړا مې ډېره راځي 
                       خو 
                         بس ژړلى نه شم
وېرېږم نه چې
ستا تصوير
             رانه 
             سېلاو د اوښکوډوب
                                  په ګردابو کې نه کړي