دميو اباسين

2020-09-21

د مينې څړيکه مې د وريت زړګي پردو کې ځلي
عشقه ګناه دې زما سويو اسوېلو کې ځلي

چا مو دمينې د جانان زلفو ته اور ونيوه
چې شنه دودونه يې زموږه په شعرو کې ځلي

دا خو زما د اسوېلو د تپ تاونه ويني
ځکه خواږه يې د سرو شونډو په سرو کې ځلي

زما د عشق ستونى دې لوند نه کړ پرې يوځلې هم
څه که د ميو اباسين دې اننګو کې ځلي

پام چې په تريو نظر يې حسن ته نظر ونه کړې
د خوشال توره مې تراوسه لا پښتو کې ځلي.
١٣٦٦/٤/٢١
خوشال لېسه