غزل

2022-03-13

درد به مې زخم تخناوه ما به خندا کوله

لکه ډېوه هم سوځېدم هم مې رڼا کوله

 

دلته به هر سړی د خپل غم په دریاب کې ډوب وو

زما د سوي زړه پوښتنه به نو چا کوله

 

له تانه پس مې شاعري بیخې بې رنګه ښکاري؟

له تانه مخکې به مې هر شعر کې بلا کوله

 

زه چې ماشوم وم زندګې داسې بې خونده نه وه

نه به مې درد پېژانده! نه به مې ژړا کوله

 

اوس دې ماشوم زړګي ته څنګه تسلي ورکړمه

کریمه څه ضرور چې دا خبر دې بیا کوله