غزل

2022-03-13

پردی وطن او بې کسي ږدم سر په کاڼو باندې 

د هیچا هم مه شه خالي نظر په کاڼو باندې

 

ستا خوشحالي نصیب شه! غم دې شې زما په برخه!

ونه په پاڼو ښایسته وي غر په کاڼو باندې

 

د هغې پېغلې میَن هم چا ورته  ووژلو

هغه چې  ژاړي خوروي څادر په کاڼو باندې

 

په یوه مسکاه نو ښکلي کله چاته زړه ورکوي

د ګل ګزار به وکړي څه اثر په کاڼو باندې

 

په تصور کې مې هم نه راتله!کریمه یاره!

چې ما به وُلي یوه ورځ  دلبر په کاڼو باندې