غزل

2022-03-13

ړنګ وجود په زړه زخمي یمه ماښام دی

ګوټ ګوټ څکمه لاس کې ډګ د زهرو جام دی

 

ژوند خراب دی زه خراب حالات خراب دي

بیا هم  ساه اخلمه څه وکړم ناکام دی

 

ستا د لاسه مې هر څوک په کاڼو وُلې

محبته نوم مې هر ځای کې بدنام دی

 

ما یې غم ته د زړه کور کې ځای ورکړی

ما د یو کس څومره کړی احترام دی

 

دومره ژر مې له زړه مه باسه جانانه

ستا په سر په ما د ټول کلي الزام دی

 

نور به څومره لا خپل زړه خورمه شاهینه

نور بې سېکه یم د زړه زور مې تمام دی