غزل

2022-03-13

رنګ په شونډو ووهه او دواړې سترګې تورې کړه!

غېږه راکړه اور په رقیبانو باندې پورې کړه!

 

شپه له نیمایې واوښته پرېږده چې ویده شمه!

نور مې زلفې مه لوبوه یاره لاس دې دورې کړه!

 

راشه د سپرلي د ګلابونو جامې واغونده!

راشه دا خزان خزان شېبې راته سمسورې کړه!

 

غېږ کې مې در ټول کړه او په زړه پورې مې ونیسه!

څه کېږي زخمو کې مې دردونه لږ کمزورې کړه!

 

ما ورنه په لپو لپو لپو باندې وغواړه

شونډې دې کریمه! د سپېڅلي خدای په لورې کړه!