نن اشنا

2020-09-21

څوک پوښتنه هر ګز نه کوې دخوار نن

همیشه د د ولتمند کیږې مدار نن

 

خو شحا لې کښې به یا ران هزار هزار وې

په سختې کښې به دی یو نشې په کار نن

 

له دښمن نه به زه څه لره ګیله کړم

چه می دوست اجل مطلق شو ته تیار نن

 

منا سب دی چه خپل ځان له سزا ورکړی

چه هر څوک دزړګې حال وائې په جار نن

 

که ئې اوری دا زما ویل رښتیا دې

ښا د ې نشته دی د مینۍ په بازا ر نن